KempOstra

KempOstra

Zpracování osobních údajů kamerovými systémy

Provozní řád Kempu Ostrá

Informace o zpracování osobních údajů
KAMEROVÉ SYSTÉMY
Vstupem do zorného pole našich kamer jste se dostali na naše záznamy a my zpracováváme
vaše osobní údaje ve formě kamerového záznamu.
Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Byl
připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým
způsobem budou osobní údaje zpracovány.
Správcem Vašich údajů je společnost AJZMAR s.r.o., se sídlem Rybná 716/24,110 00, Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze.

Se správcem se můžete spojit prostřednictvím těchto kontaktů:
tel.: +420 608 313 713, e-mail: info@kempostra.cz

2. ÚČEL, PRO KTERÝ OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME A LEGITIMITA
JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Kamerové systémy využíváme k:
1. zabezpečení a ochraně našeho majetku,

2. zajištění bezpečnosti našich klientů.

Oba tyto účely jsou našim oprávněným zájmem ve smyslu článku čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Tím je splněna zákonnost zpracování těchto dat.
Našimi oprávněnými zájmy jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, řádné
plnění veškerých zákonných povinností, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední
řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

3. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje, které zpracováváme, jsou záznamy z kamer, umístěných v našem areálu.
Kamerový záznam sleduje pouze službu konající pracovník ostrahy v areálu, který vyhodnocuje
případná rizika. Možnost nahlédnout na kamerový systém má pak i provozní ředitel lázní, který by
tuto možnost využil v případě řešení nějaké události, popř. na vyžádání Policie ČR.

3.1     DOBA ZPRACOVÁNÍ
Záznamy uchováváme maximálně po dobu 14 dní.
Pokud dojde k podezření z trestného činu, budeme je uchovávat v souladu s pokyny orgánů
činných v trestním řízení.

3.2     PŘEDÁVÁNÍ DAT
Záznamy z kamer nikomu nepředáváme, používáme je pouze pro naši interní kontrolu.
Výjimkou je situace, kdy dojde k podezření z trestného činu a my jsme povinni je předat orgánům
činným v trestním řízení.
Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský
prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

4. VAŠE PRÁVA
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v
tomto článku. Můžete je uplatnit u správce na výše uvedených kontaktech, a to buď osobně na
uvedené adrese nebo písemně na adresu sídla společnosti (v tom případě prosíme o ověření
Vaší totožnosti, abychom měli jistotu, že osobní údaje nepředáme nikomu cizímu).
Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by
však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je
správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s
poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií
zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený
poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám správce poskytne co nejdříve,
nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na
složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás
bude správce informovat.

4.1     PRÁVO NA INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o
totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu
osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích
nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o
možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a
profilování.
Pokud správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly
získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu
a další příslušné informace.
Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto
dokumentu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu. 

4.2     PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených
osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů,
informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení
zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu
osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k
automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i
významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v
případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na
poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být
nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

4.3     PRÁVO NA OPRAVU
V určitých situacích máte obecně právo na opravu svých osobních údajů. V případě kamerových
záznamů není ale toto právo relevantní.

4.4     PRÁVO NA VÝMAZ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT)
V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje
vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné
účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky,
můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu
posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše
osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.5     PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však
měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává,
můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější
zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu
posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

4.6     PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ
Pokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti,
předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v
tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
V případě kamerových záznamů není toto právo relevantní.

4.7     PRÁVO VZNÉST NÁMITKU A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ
Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v
rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy
(za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo
oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování,
či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na
správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování (v případě
kamerových záznamů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování, toto právo tedy
není relevantní).

4.8     PRÁVO PODAT STÍŽNOST U ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na
dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

5. PLATNOST
Tento dokument je platný od 22. 2. 2023 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude
vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.