KempOstra

KempOstra

Provozní řád Kempu Ostrá

Provozní řád Kempu Ostrá

Platnost a účinnost od: 1.1.2023
Provozovatel: AJZMAR s.r.o.

1. Provozní řád se vztahuje na všechny ubytované i neubytované osoby (dále jen „osoba“) v
areálu Kempu Ostrá (dále jen ,,kemp“). Vstupem do areálu osoba potvrzuje, že se s tímto
Provozním řádem seznámila a jeho podmínky bude akceptovat a dodržovat.

 

2. Provozní řád je závazný pro všechny osoby pohybující se v areálu kempu. Osoby, které poruší
Provozní řád, budou z kempu vykázány bez náhrady. V případě poškození nebo zničení
zařízení bude vymáhána částka dle skutečné škody po osobě, která tuto škodu způsobila. V
případě nutnosti odtažení vozidla či karavanu osoby, která porušila Provozní řád a odmítá
opustit prostory kempu, budou náklady na odtažení také vymáhány na této osobě.

 

3. V prostoru kempu se může ubytovat pouze osoba, která se řádně přihlásí na recepci u vjezdu
do areálu, a to po předložení průkazu totožnosti a po zaplacení poplatku za ubytování dle
platného ceníku předem za celou plánovanou dobu ubytování.

 

4. Pokud osoba ukončí pobyt dříve, než bylo sjednáno, nenáleží jí žádné vrácení úhrady
za nevyužité ubytování ani za poplatky s ním spojené.

 

5. Každá ubytovaná osoba je povinna opustit ubytovací prostory nejpozději do 12:00 v den
ukončení ubytování a je povinna zanechat místo v takovém stavu, v jakém ho převzala
od provozovatele.

 

6. Provozovatel kempu neručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci. Dále provozovatel
nenese odpovědnost za poškození či odcizení automobilu či jiných dopravních prostředků,
karavanů či dalšího majetku.

 

7. Ubytované osoby jsou povinné dodržovat noční klid, a to mezi 22:00 – 7:00 hod. V době
konání plánovaných kulturních akcí je doba nočního klidu od 2:00 do 7:00 hod. O takovéto
skutečnosti bude provozovatel informovat vždy dopředu, a tuto informaci vyvěsí na recepci.

 

8. Stavění stanů či parkování karavanů je možné pouze v prostorech k tomu určených. O pozici
těchto prostor podá informaci provozovatel. Je zakázáno vlastní ohraničování stanů
či karavanů příkopem, plotem či jiným způsobem.

 

9. Osoby, které použijí venkovní elektro přípojku (lze pro karavan, obytný vůz, stan), postupují
při zapojení tak, aby neohrozily zdraví své či zdraví ostatních osob v kempu. Za žádných
okolností není dovoleno zasahovat do rozvodných částí elektrického zařízení. Pokud
nedochází
ke správné funkci připojení, je toto nutno bezodkladně ohlásit provozovateli. Pro připojení
pomocí vnějšího elektrického zařízení lze použít pouze řádné a homologované kabely
s neporušenou vnější izolací. Je nepřípustné používat svépomocně zhotovené a upravené
díly.

 

10. Pohyb motorových vozidel v areálu kempu je možný pouze se zvýšenou opatrností, rychlost
vozidel v areálu je omezena na 15 km/h. Řidiči jsou zcela odpovědni za pohyb jimi řízeného
vozidla stejným způsobem, jako mimo areál kempu. Parkování motorových vozidel je možno
pouze u objektu, ve kterém má osoba sjednané ubytování. Mytí, údržba a opravy motorových
vozidel jsou v areálu kempu zakázány. Dále je zakázáno také nabíjení elektromobilů bez
předchozí dohody s provozovatelem.

 

11. Každá osoba má povinnost udržovat pořádek jak v prostorách sociálních zařízení, tak i v
celém areálu kempu.

 

12. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených. Ohniště je po skončení
grilování či opékání nutno uhasit vodou. Nelze opustit prostor ohniště dříve, než je zajištěno
kompletní uhašení.

 

13. Ve všech ubytovacích jednotkách a sociálních zařízeních v areálu je přísný zákaz kouření
a manipulace s otevřeným ohněm.

 

14. Pohyb všech osob v areálu kempu je na vlastní nebezpečí. Všechny osoby musí dbát zvýšené
opatrnosti s ohledem na stav terénu, aktuální povětrnostní podmínky a prostory, ve kterých
se pohybují. Za pohyb dětí mladších 15 let odpovídají rodiče. Z bezpečnostních důvodů není
dovoleno zanechávat děti do 6-ti let bez doprovodu dospělých v prostorách areálu.

 

15. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřištích či místech k tomu určených.
Veškeré sportovní aktivity provozují osoby na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá
za případné úrazy a poškození zdraví.

 

16. Koupání v jezeře je výhradně na vlastní nebezpečí. Kvalita vody je sledována pouze v koupací
sezoně od 30. května do 1. září. Není zde provozován žádný dozor nad osobami pobývajícími
ve vodě nebo v jejím dosahu. Provozovatel neodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

 

17. Užívání areálu kempu je povoleno pouze osobám, které nenesou známky infekční nebo jiné
nemoci, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

 

18. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že jejich zdravotní stav neohrožuje
ostatní zvířata a osoby. Dále se mohou v areálu pohybovat pouze očkovaná zvířata, což jsou
majitelé povinni doložit provozovateli očkovacím průkazem na vyžádání. Poplatek za zvíře
je vyčíslen v platném ceníku. Každý majitel zvířete je povinen po svém zvířeti uklízet
exkrementy. Je zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu kempu. Dále je také zakázáno
využívat veřejnou pláž ke koupání zvířat. Každé toto porušení má za následek okamžité
ukončení ubytování či návštěvy. Při nenahlášeném pobytu psů dochází k porušení Provozního
řádu a provozovatel si vyhrazuje právo na udělení pokuty až ve výši 5000,-.

 

19. Provozovatel má právo kdykoliv Provozní řád upravit dle aktuální situace.

 

20. Provozní řád je k nahlédnutí před vstupem do areálu kempu.